top of page

Statut IAB Slovenija

Ta statut ureja organizacijo in delo organov Zavoda IAB, zavoda za digitalno družbo (v nadaljevanju: zavod), pristojnosti in način odločanja organov ter druga vprašanja pomembna za opravljanje in poslovanje zavoda, kolikor niso urejena v zakonu ali aktu o ustanovitvi.

1. člen - Statut

Ta statut ureja organizacijo in delo organov Zavoda IAB, zavoda za digitalno družbo (v nadaljevanju: zavod), pristojnosti in način odločanja organov ter druga vprašanja pomembna za opravljanje in poslovanje zavoda, kolikor niso urejena v zakonu ali aktu o ustanovitvi.

2. člen - Organi zavoda

Organi zavoda so: svet zavoda, direktor in strokovni svet.

 

3. člen - Svet zavoda

Svet zavoda (v nadaljevanju: svet) je organ upravljanja zavoda.

 

4. člen - Svet zavoda

Svet je sestavljen iz sedmih članov, od katerih je šest članov iz vrst ustanoviteljev ter eden predstavnik, ki zastopa interese uporabnikov storitev zavoda.

Mandat članov sveta zavoda je štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

V svet se člani imenujejo na naslednji način: ustanovitelji izmed sebe imenujejo šest predstavnikov v svet, ki nato soglasno imenujejo v svet člana iz vrst uporabnikov storitev zavoda.

 

Pravico do imenovanja članov sveta zavoda in izvolitve v svet zavoda in druge organe zavoda imajo predstavniki ustanoviteljev, ki imajo poravnano članarino za tekoče in pretekla leta.

 

Predloge za člane sveta podajo ustanovitelji, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, najkasneje do 3 (tri) dni pred sejo, na kateri se imenujejo člani sveta zavoda. Predlogi se pošljejo direktorju zavoda v pisni obliki.

 

Člane sveta zavoda imenujejo ustanovitelji na seji, ki jo skliče direktor zavoda. Člane sveta zavoda imenujejo ustanovitelji z večino glasov prisotnih ustanoviteljev na seji ustanoviteljev zavoda, pri čemer mora biti na seji prisotnih najmanj 60 odstotkov predstavnikov ustanoviteljev zavoda. Glasuje se javno, ali tajno, če se na seji zbora članov tako odloči več kot polovica prisotnih ustanoviteljev.

 

V primeru, da 60-odstotna udeležba na seji ustanoviteljev ni zagotovljena, mora direktor zavoda najkasneje v 30 dneh sklicati novo sejo ustanoviteljev, na kateri se glasuje o sestavi sveta zavoda.

 

Glasovanje o svetu zavoda je treba zaradi nemotenega dela zavoda izpeljati najmanj 90 dni pred potekom mandata sveta zavoda.

 

V primeru, da posamezen član sveta zavoda izstopi med trajanjem mandata, ali ustanovitelj, ki je člana sveta zavoda predlagal, s plačilom letne članarine zamuja 12 ali več mesecev, ali pa ustanovitelj izstopi iz zavoda, se izpeljejo nadomestne volitve za novega člana sveta zavoda, z dopisno sejo ustanoviteljev zavoda, ki jo skliče direktor zavoda.

 

Člani sveta zavoda na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda. Mandat predsednika sveta je enak mandatu sveta. Predsednik sveta sklicuje in vodi seje sveta.

5. člen - Svet zavoda

 

Svet zavoda odloča na sejah, ki se skličejo na zahtevo najmanj treh članov sveta, na zahtevo direktorja zavoda in na zahtevo najmanj 5 ustanoviteljev. Sklic se posreduje po elektronski pošti z navedbo časa in kraja seje sveta. Svet se skliče najmanj trikrat letno. Za to določilo odgovarja direktor zavoda.

 

6. člen - Svet zavoda

 

Vsak član ima na seji en glas. Glasovi so med seboj enakovredni. Svet veljavno odloča, če so na seji sveta navzoči vsaj 4 člani. Za sprejem sklepov sveta zavoda je potrebna navadna večina prisotnih članov sveta zavoda, razen če akt o ustanovitvi, ta statut ali zakon ne določajo drugače.

 

7. člen - Svet zavoda

 

Na prvi seji sveta člani izmed sebe izvolijo predsednika sveta.

 

8. člen - Strokovni svet

 

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v tem statutu, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi ali s tem statutom določene naloge.

 

Strokovni svet ima naslednje glavne pristojnosti:

 

 • daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda,

 • sodeluje pri pripravi programa dela zavoda, ki se predloži svetu v sprejem,

 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda.

 

9. člen - Organizacijske enote (Sekcije)

 

V okviru zavoda IAB se ustanovijo organizacijske enote (sekcije) za posamezna strokovna področja dela, ki se oblikujejo in ustanovijo s sklepom sveta zavoda. O ustanovitvi in sestavi posamezne sekcije odloča svet zavoda z navadno večino prisotnih glasov.

 

Sekcije imajo predsednika, ki ga sočasno z ustanovitvijo sekcije imenuje sveta zavoda z navadno večino prisotnih glasov in v sklepu o imenovanju določi trajanje mandata predsednika posamezne sekcije.

 

Trajanje sekcij ni časovno omejeno.

 

10. člen - Organizacijske enote (Sekcije)

 

Strokovni svet je sestavljen iz najmanj petih članov, ki jih ustanovitelji imenujejo s posebnim sklepom iz vrst strokovnjakov s področja dejavnosti zavoda. Sklep o izvolitvi člana strokovnega sveta se sprejme z navadno večino glasov ustanoviteljev.

 

Člani strokovnega sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika strokovnega sveta. Mandat predsednika strokovnega sveta je enak mandatu strokovnega sveta. Predsednik strokovnega sveta sklicuje in vodi seje sveta.

 

Mandat članov strokovnega sveta je 4 leta in so po preteku tega roka lahko ponovno imenovani na to funkcijo. Strokovni svet se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Odločitve so sprejete, če je zanje glasovala večina vseh članov strokovnega sveta.

 

11. člen - Direktor

Poslovodni organ zavoda je direktor.

 

Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. S premoženjem zavoda mora ravnati kot dober gospodar.

 

Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno. Za sklenitev pogodbe o razpolagi z nepremičnim premoženjem zavoda mora imeti predhodno pisno soglasje vseh ustanoviteljev.

 

Direktor je pri svojem delu neodvisen.

12. člen - Direktor

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda. Za imenovanje ali razrešitev mora glasovati najmanj 5 članov sveta zavoda.

Direktor je lahko pred potekom mandata razrešen tudi v primerih, ko to določa zakon.

13. člen - Direktor

Direktor je upravičen do povrnitve stroškov, ki jih ima z opravljanjem funkcije direktorja zavoda in do mesečnega plačila za opravljeno delo. Pogodbo, ki ureja plačilo in povrnitev stroškov direktorja vnaprej odobri svet zavoda s sklepom, ki ga potrdi najmanj 5 članov sveta zavoda, podpiše pa jo predsednik sveta zavoda.

14. člen - Direktor

Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.

 

Direktor se imenuje za dobo treh let in je po preteku tega roka lahko ponovno imenovan.

 

Pogoji za opravljanje funkcije direktorja so:

 

 • najmanj izobrazba V. stopnje,

 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,

 • strokovnjak iz področja dejavnosti zavoda,

 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti zavoda.

15. člen - Pomočnik / namestnik direktorja

Direktor zavoda ima lahko pomočnika oziroma namestnika direktorja, ki ga za določen ali nedoločen čas imenuje direktor zavoda s posebnim sklepom. O imenovanju mora direktor zavoda obvestiti svet zavoda.

 

Pomočnik / namestnik direktorja zastopa in predstavlja zavod v času odsotnosti direktorja ter opravlja druge naloge, ki mu jih s posameznimi pooblastili naloži direktor zavoda.

 

Pomočnik / namestnik direktorja je upravičen do povrnitve vseh stroškov, ki jih ima z opravljanjem funkcije pomočnika direktorja zavoda. Pogodbo, ki ureja povrnitev stroškov, s pomočnikom direktorja sklene direktor zavoda.

16. člen - Tajništvo zavoda

Tehnično-organizacijske in druge naloge za zavod lahko opravlja tudi za to usposobljen posameznik, podjetje ali organizacija na podlagi ustrezne pogodbe.

17. člen - Finančno poslovanje

Zavod razpolaga s premoženjem, ki je lahko v denarju, vrednostnih papirjih, premičninah, nepremičninah ali v drugih premoženjskih upravičenjih.

 

Finančno leto se začne 1. januarja in konča 31. decembra vsako leto, oziroma v skladu s predpisi, ki veljajo za to področje. Direktor poda svetu zavoda finančno ovrednoten program dela za naslednje leto do najkasneje 1. decembra.

Presežek prihodkov nad odhodki (dobiček) se uporablja le za izvajanje dejavnosti zavoda, za širjenje dejavnosti zavoda in nadaljnji razvoj zavoda, za rezerve in za druge z zakonom dovoljene namene.

 

O načinu pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni mogoče pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda odločajo ustanovitelji na predlog direktorja zavoda.

 

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

18. člen - Varovanje poslovne tajnosti

Za poslovno tajnost štejejo vse listine in podatki, ki jih kot take opredeljujejo zakoni in drugi predpisi.

 

Za poslovno tajnost se štejejo tudi vse listine in podatki, katerih posredovanje nepooblaščenim osebam bi bilo v nasprotju z delovanjem zavoda in bi škodovalo njegovim interesom in ugledu. še zlasti pa listine, ki jih kot take označi ustanovitelj ali pa direktor zavoda.

 

Direktor zavoda ter vsi sodelavci zavoda, ki na kakršenkoli način zvedo za podatke ali dobijo v roke lastnino, ki predstavlja poslovno tajnost oziroma je opredeljena kot poslovna tajnost, so jo dolžni varovati.

 

Direktor je dolžan varovati poslovno tajnost tudi po razrešitvi, sodelavci zavoda pa tudi po prenehanju sodelovanja.

19. člen - Splošni akti zavoda in informiranje

Splošni akti zavoda so poleg akta o ustanovitvi in tega statuta še drugi pravilniki in sklepi, ki jih sprejemajo ustanovitelji, direktor in/ali svet zavoda.

 

Ustanovitelji imajo pravico do tekoče in sprotne informiranosti o poslovanju zavoda. Direktor je dolžan dati ustanovitelju na njegovo zahtevo pojasnila o poslovanju zavoda.

 

Širšo javnost obvešča zavod o svojem delovanju s prirejanjem tiskovnih konferenc za novinarje, izdajanjem sporočil za javnost in objavljanjem sporočil o svojem delovanju v strokovnih in drugih medijih. Za obveščanje širše javnosti je zadolžen direktor.

20. člen - Trajanje in prenehanja zavoda

O statusnih spremembah odloča svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.

21. člen - Trajanje in prenehanja zavoda

Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in lahko preneha pod pogoji, ki jih določa zakon, akt o ustanovitvi in ta statut.

22. člen - Veljavnost statuta

Ta statut začne veljati, ko ga sprejmejo ustanovitelji z večino glasov prisotnih ustanoviteljev na seji ustanoviteljev zavoda, pri čemer mora biti na seji prisotnih najmanj 60 odstotkov predstavnikov ustanoviteljev zavoda.

 

Spremembe in dopolnitve statuta sprejema sveta zavoda z večino najmanj 5 članov sveta zavoda. O spremembah statuta direktor zavoda pisno obvesti vse ustanovitelje.

 

Predlog za spremembo ali dopolnitev statuta lahko da ustanovitelj, direktor ali svet zavoda.

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page